När ska man inte använda Anti?

Använd inte Anti:

  • om du är allergisk (överkänslig) mot aciklovir eller något av övriga innehållsämnen i krämen.

Skall ej användas till barn under 12 år.

Var särskilt försiktig med Anti:

  • om du har mycket ökad infektionskänslighet till exempel på grund av att du har AIDS eller har genomgått benmärgstransplantation, bör du endast använda Anti på läkares rekommendation.

Anti är endast avsedd att användas på huden. Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om du av misstag får kräm i ögonen, skölj dem noggrant med vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.

Biverkningar:

Liksom alla läkemedel kan Anti orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

  • Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Domningskänsla på behandlingsstället.
  • Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 och mer än 1 av 1000 användare): Övergående brännande eller stickande känsla på behandlingsstället. Lätt uttorkning eller fjällning av huden. Klåda.
  • Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 användare): Hudrodnad. Kontakteksem på behandlingsstället. Vid känslighetstester är det vanligare med reaktion mot övriga innehållsämnen i krämen snarare än aciklovir.
  • Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Omedelbara överkänslighetsreaktioner inklusive svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem) och nässelfeber, om detta händer ska du omedelbart sluta ta Anti och kontakta läkare.